Historie

LOGE NR. 30's HISTORIE

Foreningens oprettelse

 

Den 11. januar 1898 vil for loge nr. 30 “Vendsyssel” altid være en mærkedag. Denne dag mødtes 5 brødre af loge nr. 27 “Ansgar”  telegrafbestyrer F. O. Naumann, købmand Emil Møller, fabrikant P. D. Bech, hotelejer H. B. Linnemann og købmand Ths. Toft, i en lille stue på hotel “Skandinavien” i Hjørring og stiftede foreningen “Vendsyssel”, hvis formål var  snarest at få oprettet en selvstændig Odd Fellow loge i Hjørring.

Den første opgave blev, at realisere planerne om opførelse af egen logebygning. I juni md. vedtoges det, at købe en grund af handelsgartner, senere broder Braad Sørensen. I juli md. blev tegningerne til logebygningen udarbejdet af arkitekt Vejby Christensen, senere broder i logen. Budget for byggeriet var kr. 45.000,­

Foreningen må dengang have tiltrukket sig stor opmærksomhed i byen, idet der straks var mange ansøgere om optagelse. Kort efter foreningens oprettelse var medlemstallet 15  og det vedblev at stige.

Allerede tidligt blev man nødt til at nedsætte et udvalg, som skulle behandle og indstille kandidater til optagelse. Man delte udvalget i to,  således at det ene udvalg tog sig af kandidater fra byen  og det andet udvalg af kandidater fra landet  og ingen manglede arbejde.

Imidlertid vurderede man ansøgerne meget omhyggeligt, og ikke få blev nægtet optagelse. Desuden var det dengang skik, at den, som enstemmigt blev anbefalet af udvalget, kun ved ballotering måtte have én sort kugle. Man syntes altså, at være gået ret strengt til værks.

På et efterårsmøde i 1898 foreslås logens navn til “Erik Ejegod”, men en broder havde vanskeligt ved at fatte motiveringen herfor  og foreslog til gengæld, at logen kom til at bære et mere nærliggende og naturligt navn, og dermed var navnet på vor loge “Vendsyssel” givet.

Den 20. oktober 1898 nedlagdes grundstenen til bygningen, Dronningensgade 24, som stadig rummer logens lokaler, og hvor man fortsat hver tirsdag afholder logens møder. Den 21. februar 1899 talte foreningen 36 medlemmer.

Den 18. april 1899 meddelte udvalget, at ejendommen efter en foreløbig beregning ville komme til at koste kr. 55.000, samt at alle lejligheder var udlejet. Byggeriet færdiggøres. Prisen bliver ca. kr. 60.000, og inventar m.v. kr. 6.000.

Inden indvielsen af bygningen foreligger der forespørgsel fra Frimurerordenen og de to her­værende Good Templar loger om leje af logesalen til deres møder. Dette blev forkastet med stor majoritet, hvilket senere viste sig at være en klog beslutning m.h.t. logens anseelse udadtil.

Den 31. Maj 1899 afholder foreningen sit sidste møde, denne gang i logens selskabslokaler. Indvielsesfestens program fastsættes, og foreningen afslutter sin korte  men virksomme tilværelse.

 

Logens Segl

 

Motivet i logens segl er det altseende øje omgivet af en strålekrans, de tre kædeled og byens segl fra middelalderen, som forestiller den hellige Catharina, med et hjul i venstre hånd og et sværd i højre (hendes marterredskaber). Den hellige Catharina, led martyrdøden i Aleksandria under kejser Maxentius. Motivet med den hellige Catharina var også ved logens instituering den 6. juni 1899 anvendt i Hjørrings byvåben.

 

 

Instituering af loge nr. 30 “Vendsyssel”.

 

Højtidsdagen oprandt den 6. juni 1899. Ikke alene blev loge nr. 30 “Vendsyssel” stiftet denne dag, men også den nye logebygning blev taget i brug. Man kunne således fejre en dobbelt festdag. Der blev udsendt indbydelse til udenlandske og indenlandske loger, ligesom byens embedsmænd og gæster var indbudte.

Festlighederne fandt sted efter følgende program:

Om formiddagen ankom tog syd fra med storlogens embedsmænd og andre gæster. Disse blev kørt til indkvartering på hotel Skandinavien, hvor de for logens regning blev beværtet. Kl. 1200 foretog broder D.D.S.S. Holst institueringen af den nye loge, i overværelse af gæster og brødre fra Odd Fellow foreningen "Vendsyssel". Som stormarskal fungerede broder st. sekretær Valdemar Petersen, som kapellan broder O.M. Damgaard og som Herold Ex.M. Lassen ? Røjgaard og Josephen og Baesen.

Efter at 3 af de yngre brødre som assisterede for Ordensmarskalen ? havde ført damer og gæster ind i salen, marcherede brødre ind i salen i procession ? under anførelse af den fg. Stormarskal, broder O.M. Bendtsen fra København.

Efter institueringen holdt broder D.D.S.S. Holst et livligt og oplysende foredrag om Odd Fellow Ordenens formal. Hermed sluttede den officielle del af institueringen, og brødre og gæster forlod den indviede ordensbygning.

Kl. 16.30 fandt installation af embedsmænd sted. Logesalen indrammede en festklædt skare af brødre fra fjern og nær. Broder D.D.S.S. Holst forestod indsættelse af logens embedsmænd.

Logebygningen.

 

 

Odd Fellow Bygningen i Hjørring, er i dag hjem for 3 loger indenfor vor orden, og er en smuk ramme om det arbejde der udføres her.

Bygningen, i dens udseende og stil i øvrigt, er i dag en pryd for byen. Den stammer som bekendt fra en tid, hvor der i Hjørring opførtes flere større ejendomme, som i deres arkitektur kom til at fremstå som rene pragtværker. Logebygningen har sammen med disse været med til at højne standarden af byggeriet i Hjørring. Det var både modigt og dristigt, af så få logebrødre, at give sig i kast med en så stor opgave, så tidligt efter starten af logelivet i Hjørring. Nok var glæden over det skønne værk stor, men som tiden gik, blev økonomien i ejendommen belastende for brødrene, hvilket kom til at præge logelivet på mange måder i en del år fremover.

Men bortset fra logens brødre var der sik­kert ikke mange blandt byens borgere, der havde kendskab til, at opførelsen af bygningen var blevet alt for dyr. Budgettet var langt overskredet, idet der nok ikke var taget tilstrækkeligt hensyn til alt det, der var nødvendigt, for at det kommende logearbejde kunne gennemføres på rette måde. Efter at foreningen "Vendsyssel" blev stiftet den 11. Januar 1898, blev Hjørring den 22. april 1898 besøgt af den navnkundige broder Storsire Petrus Beyer, som sammen med foreningen og 12 indbudte brødre fra Aalborg drøftede institueringen af en loge i Hjørring. I juni md. samme år vedtoges det, at købe en byggegrund på ca. 4000 Kv. alen for kr. 8.000,00 af handelsgartner, den senere broder Jens Braad?Sørensen. Prisen blev dog senere reduceret til kr. 4.000,00, da det viste sig, at en bygning på den gamle mosegrund krævede en omfattende pilo­tering med nedramning af egepæle. Men med købet var begyndelsen til logebygningen gjort.

I juli md. kunne formanden, telegraf­bestyrer i Hjørring, broder F.O. Nauman, meddele, at købet havde fundet sted, og at arkitekt Vejby Christensen var i gang med at udarbejde tegninger og overslag til en logebygning. Foruden et 1. prioritetslån havde en privat mand givet løfte om at tage en 2. prioritet på Kr. 10.000.00, og brødrene tog senere et fælles lån i en bank. Hermed mente man, at have et godt grundlag i økonomisk henseende, og at turde begynde opførelsen af logebygningen. De vanskeligheder logen skulle komme ud for, hvad økonomien angik, gemte fremtiden omhyggeligt for brødrene.

Den 20. oktober 1898 blev grundstenen nedlagt og her skrev Vendsyssel Tidende:

Som navnet på den stedlige Odd Fellow Loge lyder, har den i den sidste tid vokset sig stor og stærk ? så stærk, at den som bekendt, har påbegyndt opførelsen af en anselig logebygning i Dronningensgade. Bygningens opførelse er skredet rask fremad og vil efter grundstensnedlæggelsen, som fandt sted i går, blive fortsat med uformindsket kraft.

Ved 4?tiden i går eftermiddags samledes de festklædte brødre ved bygningen. Grund­stensnedlæggelsen foretoges af Odd Fellow Ordenens Storsire for Danmark, læge Petrus Beyer, under de ceremonier, som ordenen kræver. Først talte storsiren og storkapellanen hvorefter den stedlige loges formand oplæste de dokumenter der skulle indmures, og hvoraf man blandt andet erfarer, at der for ikke ret lang tid siden kun var ét medlem af Odd Fellow Ordenen her i byen, medens den sted­lige loge nu har omkring ved 30 medlemmer. Derefter havde storsiren og storkapellanen på ny gentagne gange ordet, og højtideligheden sluttede med, at sidstnævnte Iyste velsignelse over brødrene.

Om selve bygningen er at notere: Byggegrunden er 4000 kv. alen, og bygningen, der indtager ca. 750 kv. alen, opføres midt på pladsen, således, at der bliver have om den på alle fire sider. Bygningen, der opføres i tre etager, vil få ensartet facade til fire sider, og det hele vil således danne et stort firkantet kompleks. På hjørnet af Dronningensgade og Margrethevej, hvor der er hovedindgang til bygningen, bliver der opført et trappetårn, der afsluttes foroven med et slankt spir. Bygningen opføres i fri ­ med benyttelse af enkelte klassiske motiver.

Bygningens indre vil selvfølgelig først og fremmest afgive plads til logelokaler og hele stueetagen og en del af kælderen indrettes i dette øjemed. Blandt andet bli­ver der en logesal 21 gange 14 alen, desuden selskabslokaler og hvad videre medhører til en sådan bygning. Desuden bliver der endda 4 herskabelige lejligheder, hver på 5 værelser. Som bygningens ydre bliver en pryd for den bydel hvori den ligger, således vil der også blive ofret betydeligt på at gøre dens indre så elegant og hyggeligt som muligt, og når den engang står færdig, vil den vel i alt have kostet 60.000 kr. Arkitekt Vejby Christensen har projekteret bygningen og leder arbejdets udførelse.

Den 18. april 1899 meddelte udvalget, at efter en foreløbig beregning ville ejendommen komme til at koste ca. Kr. 55.000.00, og at alle lejligheder var udlejet. Fra Frimurerne samt de 2 herværende Good Templar loger var der forespørgsel om leje af logesalen til deres møder, men skønt en sådan lejeindtægt med sine Kr. 6 ? 700.00 årligt var fristende vedtoges det med stor majoritet ikke at udleje logesalen.

Den 31. maj 1899 afholdt foreningen sit sidste møde, denne gang i logebygningens selskabslokale, og her afsluttede foreningen sin korte virksomme tilværelse. For de brødre, der havde medvirket, havde det været en herlig tid fuldt af arbejdslyst og syslen med fremtidsplaner, med en varm kærlighed til vor orden og en stærk trang til at sætte fo­den under eget bord, for at kunne gøre Odd Fellow gerningen ud fra egen loge til gavn for samfundet og til ære for ordenen.

Højtidsdagen for Loge. nr. 30 "Vendsyssel" oprandt som bekendt den 6. juni 1899 med indvielse af logebygningen og institu­ering af logen og her skrev Vendsyssel Tidende:

For et år siden var der, hvor nu Margrethevej løber ind i Christiansgave en stille have en fredfyldt plet hvor dugdråberne roligt kunne ligge og pynte røde jordbær, vajende strå og brogede blomsterklynger, lige til middagssolen forjog dem. Nu er der gjort begyndelsen til et smukt og travlt bykvarter.

I efteråret indviedes hjørnearealet til byggeplads for en logebygning for Odd Fellows. Allerede før maj flyttede de første beboere ind, og i dag indvies den ? et af Hjørrings betydeligste og pyntelige bygningsværker ? under stor højtidelighed. Bygningen er opført i nederlandsk renæssancestil. Dens 84 fod høje tårn løfter sit fine spir højt over alle omgivelserne, og fra dets glughuller har man en storslået udsigt over egnen.

Et vakkert haveanlæg pryder pladsen foran den smukke ejendom, hvis gesimsbånd over hovedindgangsdøren bærer logens betegnelse: "Nr. 30 Vendsyssel" medens den på fløjene har ordenens mær­ker: En treleddet kæde og et lysende øje.

Når man træder ind ad den med kunst­smedet arbejde fornemme dør, fængsles blikket straks af en i en niche anbragt por­trætbuste af Odd Fellow Ordenens stifter: Englænderen Thomas Wildey.

Hele stueetagen indtages af logens lokaler. Den 16 fod høje, smukt dekorerede sal bæres af fire slanke søjler med græske kapitæler. Fra disse spreder elektriske glødelamper det hvide lys ud i salen, hvor højryggede stole under forskellig farvede ? røde, violette, blå og hvide draperier betegnende de forskellige embedsmænds pladser i de fire himmelhjørner. Salen er 28 fod bred og 42 fod lang.

De øvrige to etager såvel som kvistetagen er udlejet til private.

Bygningen er brandforsikret for 60.230 kr. Dens taksationsværdi i handel og vandel er 70.000 kr.

 Om arkitekten og håndværkerne blev skrevet:

Arkitekt Vejby Christensen har æren af, at være den, hvis dygtighed i fagligt henseende, har båret værket frem. Vejby Chri­stensen er en god vendelbo født den 8. juni 1869 i Nr. Harritslev sogn. Han har lært sit fag fra grunden, idet han begyndte som tømmerlærling i Hjørring. Derefter gennemgik han et fireårigt kursus på Teknisk Skole i Århus og tog afgangseksa­men til det kongelige akademi. Efter studierejse i Tyskland og Østrig, hvor han yderligere uddannede sig i bygningsfaget, gennemgik han tre udvidede kursus på kulturministeriets tegnekursus i København. Siden efteråret 1894 har han haft ophold i Hjørring, hvor han alt har opført forskellige betydelige bygningsværker. Desuden har han gjort sig særdeles nyttig ved sit arbejde blandt de unge håndværkere i teknisk skole, hvor han er en flittig og meget afholdt lærer. Han er en lovende ung mand hvis videre virksom hed man vil følge med interesse.

De håndværkere hvis navne særlig er knyttet til det smukke bygningsforetagende er følgende:

Murermester: Andr. Jensen, Tømrermestre: Erik Sørensen og Chr. Andersen, Malermestre: Ad. Andersen og Dahl, Sned­kermestre: Christensen, Nørregade, Christensen bag Rådhuset og Has­lund. Blikkenslagermestre: Thorndal, Frederiksen og Skram, Kunstsmedearbejdet er udført hos Johan Hansen, Jernbanegade. Smedearbejdet i Heidemanns Maskinfabrik.

Om indvielseshøjtideligheden der varede fra kl. 12 til kl. 2, meddeler vi følgende. Da damerne og de øvrige indbudte gæster var kommet på plads, mar­cherede brødrene smykket med deres forskelligt farvede regalier parvis ind i salen, i hvis baggrund den fungerende Storsire Dr. med. Holst, sad under en rød baldakin. På begge sider af salen var der ligeledes anbragt baldakiner af forskellig farve, den ene bestemt til stormarskallen den anden til storkapellanen. I salens forgrund ? ved indgangen ? sad formanden for den nye loge, Telegrafbestyrer Jensen, ligeledes under en baldakin. Efter det var meldt Storsiren, at brødrene var komne tilstede, befalede han Storkapellanen at indlede højtidelig­heden med en bøn, hvorefter Herolderne for Norden, Syden, Østen og Vesten fandtes frem og tog plads hver i sit hjørne af salen.

Efter at første del af en festkantate, forfat­tet af pastor Sanne, var afsunget skred Stormarskallen til at bygge et alter, før huset indviedes, og hver Herold lagde sin sten. Nordens Herold lagde renhedens hvide sten, Sydens Herold venskabets blegrøde sten, Østens Herold kærlighedens blå sten og Vestens Herold sandhedens sten, som den første slutsten på alteret. Dernæst lagde Nor­dens og Sy­dens Herold i forening troens grønne sten og Østens og Vestens Herold håbets gyldne sten som den anden slutsten. Men den største kærlighed er menneskekærligheden, derfor kronedes alteret med dens purpurfarvede sten. Da alteret var bygget færdigt indviede Stormarskallen det til de nævnte dyder og udtalte ønsket om, at de måtte sætte varigt bo indenfor husets mure.

Derefter afsang en herrestemme kantatens soloparti, hvorefter logens formand erklærede, at byggeudvalgets værk var fuldendt, og han takkede den højeste stormester og den stedlige ledelse for hjælp i råd og dåd, samt anmodede om, at bygningen måtte blive indviet til Odd Fellow Ordenens formål.

Nordens Herold fik herefter befaling til at stænke renhedens vand på alteret. Sy­dens Herold tændte en lampe som kærlighedens symbol og satte den på alteret, Vestens Herold udsåede sandhedens korn og Østens Herold strøede troens, håbets og menneskekærlighedens blomster foran alteret. Storsiren overgav nu brødrene af logen "Vendsyssel" den indviede bygning til brug og formanede dem til altid at ihukomme de dyder, som den var indviet til, samt være rede til at besøge de syge, begrave de døde, hjælpe de trængende og opdrage de forældreløse. Storkapellanen bad derpå en bøn og høj­tideligheden sluttede med, at forsamlingen afsang kantatens sidste del.

Logebygningens indvielse omtales i Odd Fellow bladet den 18. juni 1899 ved. bl.a.:

I den hidtil ikke bebyggede Dronningens­gade i Hjør­ring knejser nu Vendsyssel logens stolte bygning, lig et lille Rosenborg slot, og som byens mest fremtrædende bygning. Skønt bygningen er be­regnet til beboelse, råder den dog for sig over store og gode lokaler til forsamlingsbrug i den høje stueetage, medens den store og imponerende logesal med elektrisk belysning, støttet i sin midte af fire søjler, strækker sig fra kælderen gennem to etager. Dette dådskraftige udslag af Odd Fellow brødrenes samvirke, har også vakt almindelig opmærksomhed i den lille smukke by.